Реклама

Реклама

Статут ДНЗ

С Т А Т У Т

дошкільного навчального закладу

загального розвитку (ясел-садка)

«Берізка»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дошкільний навчальний заклад загального розвитку (ясла-садок) «Берізка»  (далі – дошкільний заклад) у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування, положенням «Про дошкільний навчальний заклад» та цим статутом.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вулиця Тургенєва будинок 5. Тел. 3-62-74.

1.3. Засновником дошкільного закладу є Гірська сільська рада. Засновник  здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає відведену земельну територію, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) має загальний тип розвитку  та забезпечує догляд за дітьми віком від двох місяців до шести (семи) років , організовує їх життєдіяльність відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Відповідно до потреб громадян дошкільний навчальний заклад за рішенням засновника  може змінити тип.

1.5. Дошкільний   заклад   в   своїй  діяльності  керується Конституцією    України ,    Законами    України "Про освіту"  ,  "Про  дошкільну освіту», Положенням  про  дошкільний  навчальний  заклад  України  (далі  - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12   березня   2003   р.   N   305 ,    іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.6. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціальний реєстраційний рахунок (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису). Дошкільний заклад може вести самостійний баланс.

1.7. Головним завданням дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку

Дошкільний заклад:

- задовольняє потреби громадян  в здобутті дошкільної освіти;

- забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

- формує у дітей гігієнічні навички на основі здорового способу життя, норми безпечної поведінки;

- сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей;

- здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю;

- є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;

- дотримується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

- здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного закладу.

1.8. Діяльність дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед  суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту”;

- забезпечення рівня дошкільної освіти в межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. При прийомі дитини до ДНЗ адміністрація зобов’язана , ознайомити батьків дитини, або осіб , які їх замінюють із цим статутом під особистий підпис.

2. КОМПЛЕКТУВАННЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

2.1. Заклад розрахований на  140 місць

2.2. Прийом дітей до дошкільного закладу здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, копії свідоцтва про народження.

2.3 До закладу приймаються діти віком від  двох місяців до шести років. Групи комплектуються за віковими (одновіковими, різновіковими) ознаками. При комплектуванні груп адміністрація закладу , повинна 100% охопити дошкільною освітою дітей   5 – го  року життя.

2.4. Дошкільний заклад має 12- годинний режим перебування дітей.  За потреби та погодженням із засновником заклад може формувати групи з різним режимом перебування дітей в дошкільному закладі.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ранній вік – 15 дітей, дошкільні групи – 20 дітей, різновікові – 15 дітей; у оздоровчий період – 15 дітей.

2.7. За дитиною зберігається місце у дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей із дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців;

- у разі невідвідування закладу  без поважних причин протягом двох тижнів.

- діти, які були охоплені суспільною  дошкільною освітою , і не мають       медичних протипоказань , яким  на  01.09  поточного  року  виповнюється  6 (шість) років , відраховуються з ДНЗ для продовження здобуття шкільної освіти.

2.9. Адміністрація дошкільного закладу зобов’язана письмово повідомити батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування не менш як за 10 календарних днів.

 2.10. Дошкільний заклад здійснює соціально-педагогічний патронат сімей, діти яких не відвідують дошкільний заклад на закріпленій території.

2.11. Діти, які перебувають у дошкільному закладі короткотривало чи під соціально-педагогічним патронатом, беруться на облік у цьому закладі

3. РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

3.1. Дошкільний заклад працює за 5-денним робочим тижнем. Вихідні: субота, неділя, святкові дні. Режим роботи дошкільного закладу встановлюється його засновником за погодженням з відділом освіти Бориспільської райдержадміністрації та головним державним санітарним лікарем Бориспільського району. Працівники закладу та батьки повинні неухильно дотримуватись встановленого режиму роботи.

3.2. Щоденний графік роботи дошкільного закладу:групи з 12-ти годинним перебуванням дітей – 7.00.-19.00.

         4. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

4.1. Навчальний рік у дошкільному закладі починається 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 01 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи дошкільного закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Бориспільської районної державної адміністрації.. План роботи дошкільного закладу на оздоровчий період погоджується з головним державним санітарним лікарем Бориспільського району..

 4.4. У дошкільному закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Освітній процес у дошкільному закладі здійснюється за Державною базовою програмою та іншими додатковими програмами розвитку дітей..

4.6. Дошкільний заклад організовує освітній процес за  пріоритетними напрямками, визначеними рішенням педагогічної ради у серпні поточного року.

4.7. Дошкільний заклад може надавати додаткові освітні послуги (платні): навчання хореографії, англійської мови, інші послуги.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ.

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на медичних працівників та керівника дошкільного закладу.

5.4. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у дошкільному закладі у розмірі, що не перевищує 30%  від вартості харчування на день.

 

 

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

6.1. Медичне обслуговування дітей дошкільного закладу здійснюється амбулаторією сімейного типу.

6.2. До основних обов’язків медичного працівника дошкільного закладу належить:

- моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;

- організація і проведення медичних оглядів в тому числі поглиблених, профілактичних, лікувально-оздоровчих, фізіотерапевтичних заходів, оцінка їх ефективності;

- здійснення контролю за організацією та якістю харчування, виконання натуральних та грошових норм, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, рухового режиму, організацією фізичного виховання, загартування;

- медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;

- проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників дошкільного навчального закладу;

- здійснення контролю за своєчасним проходженням медичних оглядів працівників.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному закладі є:

- діти дошкільного віку;

- завідувач, вихователь – методист, психолог,  вихователі,  музичний керівник,  помічники вихователів, медичний працівник;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, представлення до нагородження грамотами, знаками „Відмінник освіти України”, грошовою винагородою за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов’язків.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України „Про освіту”, Законом України „Про дошкільну освіту” та іншими нормативно-правовими актами.

Дитина має гарантоване державою право на:

- безоплатну дошкільну освіту;

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоду її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- безоплатне медичне обслуговування;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні оснащення педагогічного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу, надаючи благодійну допомогу, допомагати у проведенні ремонту, благоустрою, озеленення;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

- виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

- не порушувати режиму роботи дошкільного закладу;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку (до 10 числа кожного місяця);

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну  педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних програм, форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати статут, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- здійснювати соціально-педагогічний патронат у закріпленому освітньому окрузі;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічних та інших працівників дошкільного закладу призначає на посади та звільняє з посад його завідувач.

7.10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно з вимогами законодавства.

7.11. Працівники дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” проходять періодичні безоплатні медичні огляди два рази на рік при  центральній районній лікарні.

7.12. Педагогічні працівники дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти , науки, молоді та спорту  України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється його засновником та відділом освіти Бориспільської районної даржавної адміністрації

8.2. Керівництво дошкільним закладом здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Бориспільської районної державної адміністрації за погодженням сільського голови.

     Керівник дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України „Про дошкільну освіту” та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту та обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;

- діє від імені дошкільного закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріальної-технічної бази закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатний розклад за погодженням із засновником (власником) дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників та посадові інструкції з ОБЖД за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу педагогів щодо вдосконалення навчально-виховної роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів, впровадженні новітніх педагогічних технологій;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

8.3. Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним закладом є педагогічна рада.До складу педагогічної ради входять: завідувач, вихователі,  музичний керівник, медичний працівник. До складу педагогічної ради дошкільного закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач дошкільного закладу.

Педагогічна рада закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4-х на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного навчального закладу – 70%, батьків – 30 %.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення, обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника закладу голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінки шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- за розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

8.5. У період між загальними зборами діє рада дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У дошкільному закладі діє піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем світи, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

Піклувальна рада (у складі 3-4 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, дошкільними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному у закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної бази, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

 

9. МАЙНО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

9.1.  Майно дошкільного закладу складають  будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі централізованої бухгалтерії  Гірської сільської ради.

10. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ

          ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

10.1.Джерелами формування коштів та майна дошкільного закладу є :

10.1.1. Кошти місцевого бюджету.

10.1.2. Кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

10.1.3. Пасивні доходи.

10.1.4 Дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що надаються таким не прибутковим організаціям відповідно до умов міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником може:

- отримувати допомогу від підприємств, установ або фізичних осіб;

- здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність (форма № 85-К) про діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в дошкільному закладі визначається діючим законодавством.

10.5. Доходи дошкільного закладу, що утримується за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок ) на її утримання як неприбуткової організації і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (включаючи фінансування господарської діяльності згідно із статутом), розрахованого та затвердженого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.6. У разі, коли за наслідками звітного (податкового) року доходи кошторису на утримання дошкільного закладу перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року.

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти, науки, молоді та спорту  України, результати атестації дошкільного навчального закладу оприлюднюються.

11.2. Контроль за отриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється місцевими органами виконавчої влади, управлінням освіти Бориспільської районої державної адміністрації.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється засновником дошкільного закладу.

12. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ

12.1. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймається сільською радою.

12.2. Засновник дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідувати його, зменшувати в ньому площі території.

12.3. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) або на підставі результатів місцевого референдуму.

12.4. У випадку реорганізації права та обов’язки дошкільного закладу переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

12.5. У разі ліквідації дошкільного закладу його активи передаються іншій неприбутковій організації або зараховуються до доходу бюджету.